Home » Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– “DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN”: de maatschap De Kerf & Van Sprang Notarissen, gevestigd te Tilburg Spoorlaan 402, 5038 CG en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 18077006;

– “KNB”: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, gevestigd te 5211 BW Den Haag, Spui 184;

– “Opdrachtgever”: de cliënt, zijnde één of meer natuurlijke personen of rechtspersonen die DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN opdracht geven tot het verrichten van werkzaamheden;

– “WNA”: Wet op het notarisambt;

– “WWFT”: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn, bij uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, van toepassing op alle door DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN uitgebrachte offertes, aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten die al dan niet met de eerdere opdracht samenhangen, en alle overige werkzaamheden van DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN, alsmede op alle overige rechtsverhoudingen tussen DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN en derden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld (waaronder mede worden begrepen derden waarmee DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN een samenwerkingsverband is aangegaan), alsmede alle personen die door of namens DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN werkzaam zijn of zijn geweest (waaronder mede worden begrepen de huidige en vroegere leden van de maatschap DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN, en hun bestuurders indien deze leden praktijkvennootschappen zijn).

 

Artikel 2 Overeenkomst van opdracht

 1. De rechtsverhouding tussen DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN en de Opdrachtgever is een overeenkomst van opdracht in de zin van art. 7:400 e.v. BW, waarbij DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN zich jegens de Opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten.
 2. De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht anders voortvloeit.
 3. De maatschap DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN wordt gevormd door notarissen en/of hun praktijkvennootschappen. De opdracht wordt uitsluitend geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door of namens DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN en de diensten worden uitsluitend verleend namens de maatschap. Toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 407 lid 2 en 409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
 4. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (1) persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN verschuldigd zijn.
 5. In het geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.
 6. Een opdracht geldt ook als aanvaard indien geen opdrachtbevestiging van de Opdrachtgever is ontvangen als de opdracht door de Opdrachtnemer is bevestigd aan de Opdrachtgever, als de Opdrachtgever een namens DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN gemaakte ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt dan wel als DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN een koopovereenkomst ontvangt waarin is bepaald dat de notaris die tot DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN behoort de akte van levering zal verlijden.
 7. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 

Artikel 3 Honorarium en kosten

 1. Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN gebruikelijk gehanteerde uurtarief voor de betreffende zaak, vermeerderd met kosten van derden. Het uurtarief wordt van tijd tot tijd opnieuw vastgesteld.
 2. DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN mag de kosten van haar werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de Opdrachtgever.
 3. Ook voor de werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte is DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN bevoegd zijn werkzaamheden in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Het honorarium wordt daarbij vastgesteld als hiervoor bepaald.
 4. Ingeval aan de werkzaamheden van DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN een koopovereenkomst ten grondslag ligt, brengt DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN het honorarium in rekening overeenkomstig hetgeen in de koopovereenkomst over de verdeling van de kosten tussen partijen is bepaald en bij gebreke van een dergelijke bepaling in de koopovereenkomst bij koper.
 5. DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN is voorts gerechtigd om aan de verzoeker tot afgifte van een afschrift en/of grosse van een akte of duplicaat van onder DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN berustende documenten, waaronder uitdrukkelijk begrepen nota’s en declaraties, kosten in rekening te brengen bij de verzoeker.
 6. DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening en risico van de Opdrachtgever derden in te schakelen. De keuze van de door DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De Opdrachtgever verstrekt aan DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN een volmacht om voor en namens hem met de desbetreffende derde een overeenkomst aan te gaan en eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen voor en namens hem te aanvaarden. Kosten van derden zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 4 Betaling

 1. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het ondertekenen van de akte, en wel vóór het tijdstip van de ondertekening, in het bezit te zijn van DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN, indien aan de akte geldverkeer is verbonden. Is dit laatste niet het geval, dan dient een nota binnen veertien (14) dagen na verzending te worden voldaan.
 2. Alle betalingen dienen zonder opschorting en/of verrekening te worden gedaan.
 3. DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN is bevoegd tussentijds te declareren. Verschotten en declaraties van derden kunnen meteen in rekening gebracht worden.
 4. Voorts is DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN bevoegd een voorschot op honorarium en verschotten in rekening te brengen. Ook deze tussentijdse en voorschotnota’s dienen binnen veertien (14) dagen na verzending te worden voldaan.
 5. De juistheid van nota’s en declaraties kan alleen worden betwist indien dit binnen dertig (30) dagen na factuurdatum geschiedt.
 6. Bij overschrijding van een betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim en aansprakelijk voor alle door DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN in verband met de invordering gemaakte kosten. De Opdrachtgever is voorts vanaf het moment van verzuim een rente verschuldigd over de door Opdrachtgever verschuldigde hoofdsom en kosten. De rente bedraagt één (1) procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.
 7. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de Opdrachtgever is DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN gerechtigd om het uitkeerbare aandeel in het saldo op de kwaliteitsrekening van DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN waartoe de Opdrachtgever gerechtigd is te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de Opdrachtgever aan DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN verschuldigd is.
 8. Alle buitengerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de declaraties -met een minimum van vijftien procent (15%) over het te incasseren bedrag- komen voor rekening van de Opdrachtgever, evenals de gerechtelijke kosten. Is Opdrachtgever een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan worden deze buitengerechtelijke kosten in afwijking met het bepaalde in de voorgaande volzin berekend overeenkomstig de staffel uit het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten, volgens welk besluit deze kosten te allen tijde minimaal € 40,- bedragen.

 

Artikel 5 Uitbetaling en beheer van gelden

 1. Een vordering op DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.
 2. DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden onder zich houden. DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN zal deze gelden storten op een bankrekening als bedoeld in artikel 25 WNA, de kwaliteitsrekening. DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN is niet aansprakelijk indien de bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.
 3. Conform artikel 15 van de Verordening beroeps- en gedragsregels (welke verordening is gebaseerd op artikel 61 WNA) dient DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN de ontvangen rente op gelden die langere termijn onder zijn beheer zijn aan de rechthebbende te vergoeden zulks onder aftrek van de kosten. Ter verduidelijking stelt DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN voor de toepassing van deze verordening vast dat zij rente vergoedt indien gelden zes (6) dagen of langer in haar beheer zijn. Indien DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN het beheer voert over gelden en de bank over die gelden bij DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN rente of andere kosten in rekening brengt zal DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN die rente en kosten doorberekenen aan de rechthebbende op die gelden. De door de bank in rekening gebrachte/te brengen rente zal over gelden die bij DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN in beheer zijn door DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN forfaitair worden (door)berekend, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN

 1. Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN gegeven opdracht, één (1) of meer fouten zijn gemaakt, is de totale met betrekking tot die werkzaamheden aan de Opdrachtgever(s) en derden te betalen schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarop DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN recht op uitkering heeft op grond van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.
 2. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zonder uitzondering.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1 geldt ook indien DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade voortvloeit.
 4. Ieder recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect, hiermede wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW voortvloeit.
 5. De aansprakelijkheidsbeperking als in dit artikel bedoeld, geldt ook indien een op digitale wijze verzonden bericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen.
 6. Een eventuele vordering tot schadevergoeding kan niet worden ingesteld tegen werknemers van en notarissen van DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN, en overige personen die bij, voor of namens DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN werkzaam zijn of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan, en ook niet tegen bestuurders van rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan.

 

Artikel 7 Toepasselijke beroeps- en gedragsregels en WWFT

 1. DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek door DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN worden verstrekt.
 2. Bij de uitvoering van de opdracht zal DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN ook het bepaalde in de WWFT in acht nemen. In verband hiermee is DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN verplicht een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat. Tevens kan DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN in verband met gemelde wet verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland). Volgens de wet mag DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN zal nooit aansprakelijk zijn voor schade die een Opdrachtgever heeft geleden, lijdt, of zal lijden ten gevolge van een ten onrechte gedane melding in het kader van de WWFT, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN.
 3. Door het verstrekken van de opdracht bevestigt de Opdrachtgever bekend te zijn met voormelde uit de WWFT voortvloeiende verplichtingen en verleent de Opdrachtgever, voor zover noodzakelijk, toestemming aan DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN voor de uitvoering van de benodigde handelingen.

 

Artikel 8 Toepasselijk recht, klachten- en geschillenregeling, geschillenbeslechting

 1. Op de opdracht, de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkstelling is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Op de dienstverlening door de notaris is tevens de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing.
 3. Als de Opdrachtgever klachten heeft over het door DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN uitgevoerde werk, of over de door DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN ingediende declaratie, zal hij deze eerst melden bij de klachtenfunctionaris van DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN. Een klachtenregeling is opvraagbaar bij DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN.
 4. Indien de klacht door DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN naar de mening van de Opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze wordt behandeld, dan heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot, voor zover het een klacht betreft als bedoeld in het Reglement Geschillencommissie Notariaat, de Geschillencommissie van de KNB of, voor tuchtklachten, de desbetreffende Kamer voor het Notariaat (zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl). De Opdrachtgever is ook bevoegd zich tot de burgerlijke rechter te wenden.
 5. Voor beslechting van geschillen door de burgerlijke rechter is uitsluitend de Nederlandse rechter van de woonplaats van DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN bevoegd, met dien verstande dat de Opdrachtgever overeenkomstig de voorgaande leden ook gerechtigd is zich tot de Geschillencommissie te wenden.

 

Gedeponeerd door DE KERF & VAN SPRANG NOTARISSEN op 9 januari 2018 ter griffie van de Rechtbank Zeeland- West- Brabant onder nummer 5/2018.