Home » Klachtenprocedure

Klachtenprocedure de Kerf & Van Sprang notarissen

Wij proberen u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn maar het kan uiteraard voorkomen dat u op enigerlei wijze ontevreden bent over onze dienstverlening. Neemt u zo snel mogelijk contact met ons op dan kunnen we uw klacht intern bespreken en indien nodig onze dienstverlening aanpassen of verbeteren.

Wij stellen het op prijs als u uw klacht in eerste instantie bespreekt met de betreffende notaris of medewerker. Indien onze medewerker naar uw overtuiging niet adequaat reageert kunt u uw klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris, dit is:

mr. Susan van Sprang
susanvansprang@notaristilburg.nl

U kunt ook bellen met ons kantoor: 013-5321155
Uw klacht wordt direct in behandeling genomen.

Op de behandeling van klachten over de dienstverlening door de (kandidaat)- notarissen van De Kerf & Van Sprang Notarissen is de klachten en geschillenregeling notariaat van toepassing. Voor meer uitleg kunt u kijken op www.knb.nl/over-knb/klachten

Nadere informatie met betrekking tot het indienen van een klacht

Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Kijk hiervoor op www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht pas in behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen. Een klacht over een notaris dan wel diens medewerker moet u in eerste instantie bespreken met de betrokken notaris zelf of met de klachtenfunctionaris van het kantoor. Als dit gesprek niet tot een oplossing leidt, kan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) voor u bemiddelen. Wanneer ook dat niets oplost, kunt u terecht bij de Kamer voor het notariaat. Deze Kamer past het tuchtrecht toe.

Bemiddeling door de KNB

Leidt een gesprek met uw notaris niet tot een oplossing, dan kan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) bemiddelen. De bemiddeling door de KNB is onpartijdig. Op de website van de KNB kunt u een klachtenformulier over de dienstverlening van uw notaris invullen. Ook kunt u een brief sturen naar de KNB. De afhandeling van uw klacht gaat schriftelijk.

Klacht indienen bij de Kamer voor het notariaat

Als de bemiddeling van de KNB geen oplossing biedt, kunt u uw klacht indienen bij de Kamer voor het notariaat. U doet dit schriftelijk, bij de Kamer voor het notariaat van de rechtbank in de regio van uw notaris. De secretaris van de Kamer kan u eventueel helpen uw klacht te formuleren. De Kamer voor het notariaat past de wettelijke tuchtrechtregels toe. Tuchtrecht is een speciale vorm van rechtspraak voor mensen met een vrij beroep, zoals artsen, advocaten en notarissen.

Behandeling klacht door Kamer voor het notariaat

De Kamer voor het notariaat beoordeelt of uw klacht terecht is. Is dit het geval, dan kan de Kamer besluiten een sanctie op te leggen aan de notaris. Zo kan de Kamer een notaris waarschuwen, berispen, schorsen of afzetten. De Kamer spreekt zich niet uit over een eventuele schadevergoeding.

Hiervoor moet u naar de civiele rechter. Tegen de uitspraak van de Kamer kunt u meestal in beroep gaan. U doet dit bij het gerechtshof in Amsterdam. De behandeling van de klacht door de Kamer en de beroepsprocedure bij het gerechtshof zijn gratis.

De Geschillencommissie notariaat

Heeft u een klacht over de kwaliteit van de dienstverlening van uw notaris? Of over de hoogte van de rekening? Dan moet u dit eerst met uw notaris bespreken. U kunt bijvoorbeeld om een specificatie van de rekening vragen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Notariaat. Ook de kamer voor het notariaat kan de klacht voorleggen aan de geschillencommissie.

De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend. Er is geen beroep mogelijk. Wel kunt u in bepaalde gevallen, binnen 3 maanden, de uitspraak van de Geschillencommissie aan een rechter voorleggen. De rechter zal dan nagaan of de uitspraak naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.