Home » Diensten » Estate planning » Schenk en Erfbelasting cijfers 2019

Schenk en Erfbelasting cijfers 2019

schenk en erfbelasting

Er is belasting verschuldigd over alles wat verkregen wordt krachtens erfrecht of schenking. Deze belasting heet erfbelasting (voorheen successierecht). Er zijn wel enkele vrijstellingen. De hoofdregel is dat hoe verder de bloedverwantschap verwijderd is, des te hoger de belasting. Het tarief van de erfbelasting wordt per schijf vastgesteld. Hoe meer men erft des te meer erfbelasting over de top betaald moet worden.

Aangifte erfbelasting

De belastingaangifte krijgt één van de erfgenamen automatisch toegestuurd. Wordt er geen aangifte toegestuurd, dan moeten de erfgenamen er zelf achteraan gaan.

De executeur is verplicht om de aangifte in te dienen. Het principe van de aangifte is dat precies opgegeven wordt wat de bezittingen en schulden op het moment van overlijden waren. De schulden die op het moment van overlijden reeds bestonden, zijn aftrekbaar. Ook de begrafenis- of crematiekosten zijn aftrekbaar. De kosten om de boedel af te wikkelen zijn niet aftrekbaar voor de erfbelasting. Denk hierbij aan de notariskosten, taxatiekosten of de beloning voor de executeur.

Onze notarissen zijn gespecialiseerd in de verzorging van aangiften voor de erfbelasting. Wilt u ons de aangifte laten verzorgen? Neemt u dan contact op met ons op.

013-5321155 – Bel om een afspraak te makenk

Tarieven erfbelasting en schenkbelasting 2019

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting geïndexeerd en luiden als volgt

Waarde erfenis (cijfers 2019) €0 – €124.727 €124.727 en meer
Partner
(Pleeg)kinderen
10% 20%
Kleinkinderen en
verdere afstammelingen
18% 36%
Overige erfgenamen 30% 40%

Vrijstellingen erfbelasting 2019

Verkrijger Vrijstelling
Partner € 650.913
Kinderen van de overledene € 20.616
Zieke en/of gehandicapte kinderen € 61.840
Kleinkinderen € 20.616
Ouders € 48.821
Overige verkrijgers € 2.173

Pensioenimputatie

De vrijstelling van een partner wordt gekort wanneer ten gevolge van het overlijden pensioenrechten en/of lijfrente-uitkeringen zoals bedoeld in art. 3.125 Wet IB 2001 worden verkregen. De korting bedraagt de helft van de waarde van het pensioen of de lijfrente-uitkering onder aftrek van dertig procent latente inkomstenbelasting. De vrijstelling voor een partner bedraagt echter nooit minder dan €168.155.

Vrijstelling schenkbelasting 2019

Verkrijger Vrijstelling
Kinderen € 5.428 jaarlijks
Kinderen tussen 18 en 40 jaar € 26.040 eenmalig (en zelfs € 54.246 indien bestemd voor huis of studie)
Overige verkrijgers € 2.173 jaarlijks

Ondernemingsvermogen

Een verkrijging van ondernemingsvermogen is door toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet tot een waarde van €1.084.851 van de objectieve onderneming voor 100% vrijgesteld. Is uw onderneming meer waard dan € 1.084.851 dan geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%.

Overgangsrecht bij eenmalige € 102.010,- (‘Jubelton’)

Heb je als ouder aan je kind al eerder een schenking gedaan waarbij je kind een beroep heeft gedaan op een eenmalige verhoogde vrijstelling in verband met een eigen woning? Dan moet je opletten, want niet in alle gevallen kun je nu de vrijstelling van €102.010,- nog gebruiken of aanvullen. Er zijn 3 situaties denkbaar waar ‘overgangsrecht’ voor geldt:

 1. Ontvanger heeft alleen vóór 2010 de eenmalig verhoogde vrijstelling benut
  Je kunt in 2018 aanvullend maximaal €28.206 vrijgesteld schenken waarvan €5.428 ter vrije besteding.
 2. Ontvanger heeft in 2010, 2011, 2012, 2013 of 2014 een beroep gedaan op de eenmalig verhoogde vrijstelling
  Je kunt in 2018 geen schenking doen met toepassing van de verhoogde vrijstelling van maximaal €102.010. Voor deze groep geldt geen inhaalmogelijkheid.
 3. (Vervallen) Ontvangers die in 2015 of 2016 gebruik hebben gemaakt van een verhoogde vrijstelling
  Voor schenkingen met de oude verhoogde vrijstelling in 2015 (€52.752) of 2016 (€53.016) geldt in 2018 een aanvullende vrijstelling van €47.198, waarvan €5.363 ter vrije besteding. De totale vrijstelling komt voor de ontvangers zo uit op €100.000.
  Deze mogelijkheid vervalt vanaf 1 januari 2019.

Meer weten?

Bel ons voor een afspraak.

Uw contactpersonen: