Home » Diensten » Ondernemingsrecht » Oprichting BV

Oprichting BV

BV oprichten

Een besloten vennootschap (BV) is een rechtspersoon die zelfstandig deelneemt aan het rechtsverkeer. Voor de oprichting van een BV is een notariële akte nodig. Een BV wordt vertegenwoordigd door een bestuur of een directie die uit een of meer directeuren bestaat. Bij de oprichting van een BV worden er aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) of andere personen die hier geld voor inbrengen. De uit te geven aandelen moeten worden volgestort in geld of in natura (inbreng van bijvoorbeeld een bestaande onderneming of goederen). De notaris zorgt voor de verplichte inschrijving van de BV in het handelsregister.

013-5321155 – Bel om een afspraak te maken

De aandeelhouders zijn ‘eigenaar’ van de BV. Zij zijn verder niet aansprakelijk en kunnen niet meer verliezen dan ze in de BV hebben gestoken of hebben toegezegd in de BV in te brengen. Zolang er sprake is van behoorlijk bestuur zijn de bestuurders ook niet hoofdelijk aansprakelijk.

Met ingang van 1 juli 2011 is de verklaring van bezwaar van het Ministerie van Justitie komen te vervallen. Het vervallen van de verklaring van geen bezwaar houdt echter niet in dat het Ministerie van Justitie geen (preventief) toezicht meer houdt op naamloze en besloten vennootschappen. Het (preventief) toezicht wordt vervangen door een nieuwe vorm van continue toezicht op rechtspersonen.

Statuten & oprichtingseisen BV

Bij de oprichting van een BV worden statuten opgesteld, ofwel de oprichtingsakte BV. Hierin zullen de belangrijkste zaken met betrekking tot de BV geregeld worden. Zo zullen de statuten onder andere bevatten:

  • Het doel van de BV;
  • de wijze van benoeming van het bestuur (en indien van toepassing de benoeming van de leden van de raad van commissarissen);
  • de bevoegdheid van de organen van de vennootschap;
  • eventueel een blokkerings- en aanbiedingsregeling;
  • de plaats van vestiging;
  • regels met betrekking tot de uitgifte van aandelen.

oprichtingsakte bv

Naamloze vennootschap

De NV is een vennootschap waarvan het kapitaal in aandelen is verdeeld, net als bij de BV. In de statuten van een NV mág een ‘blokkeringsregeling’ staan. Verder kan de NV overdraagbare aandelen uitgeven, die verhandeld kunnen worden via de beurs (aandelen aan toonder).

Oprichting NV

Voor de oprichting van een NV gelden vrijwel dezelfde oprichtingseisen als voor de oprichting van een BV. Het minimumkapitaal van de NV ligt echter hoger dan dat van de BV, namelijk op €45.000.

Ten aanzien van de aansprakelijkheid, belastingen, sociale zekerheid en continuïteit gelden voor de NV dezelfde regels als voor de BV. Voor een NV in oprichting gelden dezelfde regels als voor een BV in oprichting.

Publicatieplicht BV en NV

Tenslotte, iedere BV en NV is verplicht tot het opmaken en publiceren van een jaarrekening. De eisen die de wet aan de jaarrekening stelt, variëren al naar gelang de omvang van de vennootschap.

Stamrecht BV oprichten

Een stamrecht BV is een besloten vennootschap die door de ontslagen werknemer wordt opgericht. De ex-werkgever stort de gouden handdruk zonder inhouding van loonbelasting op een bankrekening van de BV. De ex-werknemer sluit met de BV een overeenkomst af (de zogenaamde stamrechtovereenkomst) waarbij de BV zich verplicht aan de ex-werknemer een periodieke uitkering te verstrekken, ingaande uiterlijk vanaf de 65-jarige leeftijd.

Het voordeel is dat de werknemer niet direct belasting verschuldigd is over de ontslaguitkering (veelal 52%) doch dat hij belasting betaalt naar gelang hij uitkeringen ontvangt. De uitkeringen kunnen direct ingaan maar mogen ook worden uitgesteld tot de 65-jarige leeftijd. Een en ander wordt beoordeeld aan de hand van de vermogens- en inkomenspositie van de werknemer en/of partner. Het voordeel van een eigen BV is dat de ex-werknemer onder voorwaarden over de afkoopsom kan beschikken.

De beschikkingmacht doet veel ex-werknemers besluiten om een stamrecht BV op te richten. In verband met de bijkomende kosten (oprichting BV, opmaken overeenkomsten, jaarlijkse administratie) geldt in de regel dat vanaf een afkoopsom van circa € 50.000 een eigen BV voordeliger is dan het afstorten bij een verzekeringsmaatschappij of ineens uitkeren met inhouding van loonbelasting.

oprichtingseisen BV

Vereenvoudiging BV-recht

Vanaf 1 oktober 2012 is het B.V.-recht vereenvoudigd.

Het voorheen verplichte minimumkapitaal van 18.000 euro en de verplichte blokkeringsregeling zijn afgeschaft. Hetzelfde geldt voor de bankverklaring en de accountantscontrole bij inbreng in natura. Ook wordt het eenvoudiger om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden en kan in de statuten worden geregeld dat iedere aandeelhouder zijn eigen bestuurder benoemt.

Meer weten?

Over bijvoorbeeld de oprichtingsakte en de overige oprichtingseisen voor een BV? Een scherpe offerte ontvangen?

Bel ons.