Home » Diensten » Erfrecht » Erfenis beneficiair aanvaarden

Erfenis beneficiair aanvaarden

Erfenis beneficiair aanvaarden
Als er twijfel of te weinig zekerheid bestaat over de omvang van een nalatenschap kunnen de erfgenamen de boedel ook aanvaarden “onder het voorrecht van boedelbeschrijving” (beneficiaire aanvaarding). Zij aanvaarden maar als blijkt dat de boedel toch negatief is, dan zijn de erfgenamen alleen aansprakelijk voorzover er baten in de boedel zitten. Deze baten moeten dan ook uitsluitend aangewend worden om de schulden te betalen. Voor deze procedure bestaan enkele formaliteiten. Wij kunnen die voor u verrichten.

013-5321155 – Bel om een afspraak te maken voor een eerste gesprek

Wanneer beneficiair aanvaarden?

In een aantal situaties moet men altijd onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarden. Bijvoorbeeld als er minderjarige erfgenamen zijn of als er erfgenamen zijn die niet het vrije beheer over hun vermogen hebben, denk hierbij aan curatele. Wanneer er in deze situaties een wettelijke vertegenwoordiger namens de erfgenaam optreedt mag de wettelijke vertegenwoordiger voor de erfgenaam niet zuiver aanvaarden.

Voor het verwerpen van een nalatenschap namens de erfgenaam heeft de wettelijk vertegenwoordiger machtiging van de kantonrechter nodig. Bovendien is de wettelijke vertegenwoordiger verplicht om binnen drie maanden een verklaring van beneficiaire aanvaarding of van verwerping af te leggen. Laat hij deze termijn verlopen, dan geldt de nalatenschap als beneficiair aanvaard. Ook indien het vermogen van een erfgenaam onder bewind is gesteld gelden er speciale regels voor de aanvaarding van de nalatenschap.

Formaliteiten bij beneficiaire aanvaarding

De afwikkeling van beneficiair aanvaarde nalatenschappen kent zijn eigen regels. Ook hier geldt dat men zich niet als erfgenaam mag gedragen wil men niet het risico lopen toch volledig aansprakelijk te worden gehouden voor de schulden.

Vereffening nalatenschap

Zoals gezegd dient bij beneficiaire aanvaarding de afwikkeling van de nalatenschap op formele wijze te geschieden. Door beneficiaire aanvaarding is de derde afdeling van Titel 6 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing de zogenaamde “vereffening”. De wet kent een aantal uitzonderingssituaties waarin de nalatenschap niet vereffend hoeft te worden, te weten:

  1. indien er een bevoegde executeur is die kan aantonen dat het saldo van de erfenis ruimschoots voldoende is om de schulden te voldoen. Als er dus een executeur is, is er geen verplichting tot vereffening in de zin van de wet;
  2. indien een wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een ouder over diens minderjarige kind) beneficiair heeft aanvaard, kan deze de kantonrechter verzoeken tot ontheffing van de verplichting tot vereffening. Deze ontheffing kan slechts worden verleend indien en voorzover het saldo van de erfenis positief is;
  3. indien bij een wettelijke verdeling niet de langstlevende echtgenoot maar (een wettelijke vertegenwoordiger van) een kind beneficiair heeft aanvaard. De belangen van kinderen zijn bij de wettelijke verdeling voldoende wettelijk beschermd.

Daarnaast kan de kantonrechter worden verzocht tot hetzij opheffing van bepaalde verplichtingen van de wettelijke vereffeningsprocedure hetzij opheffing van de gehele vereffeningsprocedure.

vereffening nalatenschap

Beneficiaire aanvaarding afwikkeling

Bij beneficiaire aanvaarding zijn in beginsel alle erfgenamen gezamenlijk vereffenaar. Het verdient echter aanbeveling dat één van hen door de anderen wordt gemachtigd de vereffeningswerkzaamheden te verrichten. De vereffeningsprocedure wordt onderscheiden in een ‘zware’ vereffening en een ‘lichte’ vereffening. De ‘zware’ vereffening dient te worden gevolgd door de vereffenaar die door de rechter wordt benoemd. Bij beneficiaire aanvaarding door (één van) de erfgenamen is de zogenaamde ‘lichte’ vereffening van toepassing. Het kenmerk van deze vorm van vereffening is dat slechts bepaalde verplichtingen van de wettelijke vereffening gelden, en wel te weten:

  • het (doen) opmaken van een boedelbeschrijving;
  • het ter inzage leggen van die boedelbeschrijving waarin is opgenomen een (voorlopige) staat van schulden;
  • het schriftelijk oproepen van de schuldeisers van de nalatenschap of het mededelen aan de kantonrechter dat het adres van een schuldeiser onbekend is;
  • het aan een schuldeiser meedelen dat de erfgenamen de ingediende vordering betwisten;
  • het voldoen van nalatenschapsschulden.

In het algemeen dienen de erfgenamen die beneficiair hebben aanvaard de goederen welke behoren tot de nalatenschap te beheren en het vermogen te vereffenen. De kantonrechter kan ook nog bij een relatief eenvoudige nalatenschap welke weinig schuldeisers kent de vereffenaar vrijstellen van de verplichting tot het ‘neerleggen’ van een boedelbeschrijving. Het opstellen van een boedelbeschrijving is wel verplicht.

Lichte vereffening

Het komt er bij de ‘lichte’ vereffening in beginsel op neer dat een boedelbeschrijving moet worden gemaakt en dat schuldeisers worden ingelicht. Zodra de schuldeisers zijn betaald uit de goederen van de nalatenschap is bij de ‘lichte’ vereffening de vereffeningsprocedure beëindigd.

De te verrichten werkzaamheden ter gelegenheid van de ‘lichte’ vereffening kennen dus, in tegenstelling tot de ‘zware’ vereffening, weinig tot geen formaliteiten. Sterker nog, de genoemde werkzaamheden bij de ‘lichte’ vereffening zijn in wezen de normale werkzaamheden die bij iedere afwikkeling van een nalatenschap dienen te worden verricht.

Let op: Indien een erfgenaam als vereffenaar in de vervulling van zijn verplichtingen in ernstige mate verwijtbaar tekortschiet, kunnen de schuldeisers van de erflater zich ondanks de beneficiaire aanvaarding toch op het eigen vermogen van die erfgenaam/vereffenaar verhalen!

Wij hebben veel ervaring met de begeleiding en afwikkeling van nalatenschappen waarbij er sprake is van beneficiaire aanvaarding.

Kijk ook eens op: https://www.notaris.nl/overzicht-brochures

Meer weten?

Bel ons voor een afspraak.
Het eerste gesprek op ons kantoor is gratis en vrijblijvend.

Uw contactpersonen: