Home » WWFT

WWFT

TOELICHTING CLIËNTENONDERZOEK OP GROND VAN DE WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME (HIERNA GENOEMD: “WWFT”)
Via deze bijlage lichten wij u kort toe wat de WWFT inhoudt en de daaraan verbonden gevolgen en hoe u zich bij ons notariskantoor als cliënt kunt legitimeren. De WWFT is vanaf 1 augustus 2008 de opvolger van de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT), welke sinds 1 juni 2003 golden.
Wat houdt de WWFT precies in?
De notaris dient als onafhankelijke beroepsbeoefenaar als zodanig optredend als tussenpersoon van transacties in het rechtsverkeer (op het gebied van onroerend goed en ondernemingsrecht) te controleren wie zijn cliënten zijn, in welke hoedanigheid deze cliënt handelt en of alle transacties welke door hem worden begeleid overeenkomstig de wettelijke regels plaatsvinden.
De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd. Ook dient de notaris te melden wanneer het gaat om een voorgenomen transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd, maar wel in behandeling is bij de notaris.
De notaris heeft geen meldingsplicht indien eventuele (voorgenomen) ongebruikelijke transacties in een oriënterende bespreking ter sprake komen. De wettelijke verplichtingen gelden vanaf het moment dat de notaris een zaak daadwerkelijk in behandeling neemt en het duidelijk is dat de gevraagde transactie onder de wettelijke regeling valt.
De notaris mag volgens de wet zijn cliënt niet van een melding op de hoogte brengen.
Notarissen mogen op grond van beroeps- en gedragsregels geen contante bedragen aannemen van meer dan € 15.000,00.
Wanneer er toch meer dan € 15.000,00, in contanten wordt betaald of een dergelijke betaling wordt overwogen, moet de notaris dit bij het FIU-Nederland melden.
Dit zal ook het geval zijn als de cliënt de contanten op een rekening van de notaris stort. De meldingsplicht geldt ook indien de notaris op verzoek van een cliënt meer dan € 15.000,00 in contanten uitbetaalt of laat uitbetalen door de bank.
Hoe wordt de wet toegepast?
Cliëntenonderzoek
De notaris dient te controleren wie de cliënt is en/of in welke hoedanigheid de cliënt handelt én dat het daadwerkelijk deze cliënt betreft danwel de hoedanigheid vaststelt waarin de cliënt handelt. Een rechtspersoon kan aan de hand van een uittreksel uit het handelsregister worden gecontroleerd en ook uiteindelijk belanghebbende personen met een belang van meer dan 25% in een rechtspersoon moeten worden geïdentificeerd door de notaris en zo nodig hun identiteit laten verifiëren.
Afhankelijk van de mate van het risico dat een bepaalde cliënt of transactie meebrengt is de notaris verplicht verder onderzoek te doen.
Hoe vindt het cliëntenonderzoek plaats?
De vaststelling van de identiteit van de cliënt kan door de notaris zelf of een van zijn/haar medewerkers plaatsvinden, en kan in overleg met de notaris ook door een andere beroepsbeoefenaar worden gedaan.
U kunt zich bij de behandelaar van uw dossier of een andere medewerker van ons notariskantoor legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Uw geldig (nationaal of buitenlands) paspoort, identiteitskaart of rijbewijs (deze 2 laatste bewijzen mits voorzien van een pasfoto van de houder en u woonachtig in Nederland bent), kan als legitimatie dienen.
U kunt daarvoor het beste een afspraak maken met de betreffende behandelaar.
Mocht u nog vragen hebben dan zijn wij graag tot nadere toelichting bereid.